Fokus på teknik i försvarets omvärldsanalys

Försvarsmakten ägnar sig åt kontinuerlig omvärldsbevakning och analys för att kunna bedöma vilka slags förmågor som behövs i framtiden och sedan kunna styra verksamhet och utveckling mot detta i god tid. Generalmajor Dennis Gyllensporre förklarar vägen från trendspaning till förmågeutveckling.

Dennis Gyllensporre är generalmajor inom Försvarsmakten och chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, med särskilt ansvar för omvärldsbevakning.

– Vi arbetar med att ta in trender och omvärldsförändringar, beställa riktat tekniskt underlag, analysera erfarenheter från utförda insatser och ta hänsyn till den rådande politiska situationen. Detta omsätts till operativa krav, det vill säga de uppgifter som våra olika förband ska kunna lösa. Det i sin tur leder till tekniska krav: material, utbildningssystem, logistik, underhåll och soldatförsörjning för framtida behov.

Omvärldsbevakningen genomförs i stor utsträckning med stöd av andra myndigheter, FOI, Försvarshögskolan och FMV. Men också i multilaterala samarbeten med andra länder och grupperingar. Tidigare sammanställdes informationen och slutsatserna i årliga rapporter, samt i större så kallade perspektivstudier på regeringens uppdrag inför kommande försvarsbeslut vart fjärde år. Försvarsmakten levererade den senaste perspektivstudien till Regeringskansliet i oktober 2013.

– Men arbetet är så komplext att vi naturligtvis jobbar med frågorna kontinuerligt, säger Dennis Gyllensporre.

I den senaste perspektivstudien var det tydligt att Försvarsmaktens förmågebehov hade skiftat jämfört med den rapport som kom 2009.

– Inför riksdagsbeslutet 2009 låg vårt fokus snarare på personal- än teknikförsörjning. Vi gjorde då ett omfattande personalförsörjningssystem som baserades på frivillighet och vi lämnade värnplikt och officerssystem. Följden blev att 2013 fokuserade vi mer på våra operativa förmågor; hur vi utnyttjar resurserna i förbanden, teknik och materielutveckling. Dessutom har den tekniska utvecklingen gått väldigt snabbt dessa år. 2009 diskuterades telekrig och ledningssystem, men i dag har vi konkreta områden som är kopplade till avancerade system för det moderna slagfältet.

De prioriterade områdena nu är cyberförmåga, rymdbaserade förmågor, obemannade system och skydd mot ballistiska robotar och fjärrstridsmedel, samt att vi behöver fördjupa kunskapen om strid med system i samverkan.

– Områdena är sådana som bär mot framtiden och där vi i viss utsträckning har förmåga, men behöver utveckla den. Nästa steg nu är att vi genomför konkreta studier och i vissa fall går vi in i direkta samarbeten, gör demonstratorer och testar oss fram till vad vi ska ha för lösningar i framtiden, säger Dennis Gyllensporre.

I december ska Försvarsmakten presentera förslag till regeringen om hur förmågor och förband bör utvecklas. Det omfattar bland annat områden man anser vara mogna att stärka genom anskaffning av ny materiel eller genom att byta ut äldre system mot modernare. Dennis Gyllensporre bedömer att skydd mot fjärrstridsmedel kommer att vara av största intresse.

– Vi diskuterar även huruvida vi kan byta ut andra ålderstigna system med obemannat, dels för att minska personal, dels för att minska riskerna. Men vad som är realiserbart i nuläget är inte klart. Det handlar mycket om hur mogen tekniken är.

Han drar parallellen till när man övervägde att göra en förmågehöjning för stridsstyrsystemen i JAS 2012 och ersätta med obemannade system, men kom fram till att tekniken inte var i fas med behoven.

– Men det innebär inte att vi har släppt det; vi följer hela tiden teknikutvecklingen och gör studier som leder till framtida beslut. Utvecklingen är ju också kommersiellt driven, vilket är positivt eftersom kostnaderna går ned.

Vad gäller de rymdbaserade förmågorna så bedömer Dennis Gyllensporre att möjligheterna till utveckling där är optimerade – tekniska framsteg, säkerställda resultat och prisvärd teknik talar för det.

– Där har tekniken blivit billigare samtidigt som mindre och mer flexibla system har utvecklats, det är avgörande för oss. Vi ser förbättrade möjligheter till omvärldsbevakning och snabbare information som kan täcka in ett större område. Det gör att man enklare kan följa en händelseutveckling i Norra Afrika eller Ukraina utan att behöva omstationera.

Även inom cyber är utvecklingen väldigt snabb, och det är dessutom en viktig ny arena för krigföring.

– Vi har ett särskilt förband som arbetar med att försvara våra egna system från cyberattacker. Vår analys är att även om en stor del av framtida krigföring kommer att äga rum på cyberarenan kommer det inte att ersätta traditionell krigföring. Men vi måste kunna hantera hoten och, i vårt fall, försvara våra egna system mot attacker.
I en förlängning går sedan upphandlingsuppdraget till FMV.

– De gör den kommersiella analysen utifrån vår kravställning och ser till att vi får så mycket för pengarna som möjligt. Tekniken konkurrerar ju dessvärre med annat och det innebär att det inte finns så stort utrymme för förnyelse. Vi hade förstås gärna sett en förnyelse av dessa viktiga förmågor tidigt, säger Dennis Gyllensporre.

Läs SOFF’s nyhetsbrev här.