Limmergård: Samling och ansvar när teknologier blir politik

Konflikten i Ukraina skapar genomgripande konsekvenser för den europeiska säkerhetspolitiken. Situationen understryker de politiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som Europa står inför. Rysslands agerande gör landet till en säkerhetsutmaning för hela Europa. Detta kommer även att skapa konsekvenser för marknaden och industrin på detta område.

Dessvärre är utvecklingen även i stora delar av övriga världen instabil och tillsammans med andra globala utmaningar som klimatförändringarna, pandemier och brister på vissa naturresurser kan vi nu befara långsiktiga konsekvenser för hela det internationella systemet. Flera bedömare talar om en lång period av instabilitet i internationella relationer.

Dessa utmaningar, såväl regionalt som globalt, medför högre krav på ett ansvarsfullt agerande från alla aktörer som ingår i det försvarspolitiska ekosystemet i Sverige. Institutionella och ekonomiska särintressen inom försvarspolitiken måste stå tillbaka till förmån för sådana beslut som stärker försvarsmaktens operativa förmåga på lång och kort sikt. Det faller ett ansvar även på försvarsföretagen att arbeta för att stärka helheten i den försvarspolitiska inriktningen snarare än att försöka på in enskilda plattformar och system i materielplanen. Företagen kan istället bidra med sina kompetenser och sitt förutsättningsskapade arbete för internationella samarbeten, upphandlingskompetens och teknologiutveckling m.m.

Parallellt med den säkerhetspolitiska utvecklingen ser vi en enorm kraft med nya innovationer och ny teknik som driver på förmågeutvecklingen. Den snabba utvecklingen innebära nya vägar för att försvaga samhället eller motståndare och nya hot när adaptiva motståndare snabbt identifierar sätt att penetrera svagheter. Men teknologiutvecklingen bidrar även med exempelvis energieffektiva innovationer som underlättar mobilitet. Vi ser smarta sensorer, cybersäkerhet, robotik, elektrooptik och material som sannolikt på kort tid väsentligen kommer att öka befintliga styrkors förmågor.

Det blir påtagligt hur tillgång till teknologier – och på sikt innovationer – ger en säkerhetspolitisk handlingsfrihet. Avancerad försvarsteknologi är ofta en bytesvara mellan partnerländer. När ett land anskaffar försvarsmateriel från en utländsk leverantör kan en långsiktig relation skapas mellan de involverade länderna eftersom försvarsmateriel innebär ett beroende av försörjning av komponenter, reservdelar, övning och utbildning och erfarenhetsutbyte över tid utöver kostnadsdelningen. Teknologisk förmåga är samtidigt av betydelse i säkerhetspolitiska termer, eftersom den minskar beroendet av externa leverantörer och ger tillgång till teknologier från utländska samarbetsländer. Sannolikt kommer vi därför se hur försvarsteknologier ges säkerhetspolitiska uttryck i syfte att skapa inflytande inom för olika stater viktiga områden.

Försvarsmarknaden har aldrig levt i ett politiskt vakuum. När politiken av olika imperativ nu söker lösningar för att möta bredden och djupet av utmaningarna är det naturligt att företagen bidrar. Företagen finns av försvars- och säkerhetspolitiska skäl. Det är vårt ansvar.

Läs hela nyhetsbrevet här.