Fyra frågor och svar om exportkontroll

Med anledning av den senaste tidens debatt i medier/sociala medier vill SOFF klargöra hur branschen ser på några av de vanligaste frågorna till oss.

Varför ska Sverige exportera försvarsmateriel? Är det viktigt med följdleveranser? Handlar inte vapenexport om sysselsättning?

Frågor och svar om försvarsmaterielexport

Med anledning av den senaste tidens debatt i medier/sociala medier vill SOFF klargöra hur branschen ser på några av de vanligaste frågorna till oss:

Varför ska Sverige exportera försvarsmateriel?

Försvarsmaterielexport och internationellt materielsamarbete är centrala delar av svensk säkerhets- och försvarspolitik. Genom exporten skapas förutsättningar för att dela kostnaderna för upphandling och vidmakthållande av de plattformar och system som Försvarsmakten använder. Internationellt materielsamarbete bidrar till skalfördelar och bättre förutsättningar för Sverige att få tillgång till utländsk försvarsteknologi då vi inte har möjligheter att utveckla all försvarsteknologi i Sverige.

Varför tycker SOFF att exportkontrollen ska vara materielinriktad?

Vid beslut om export av försvarsmateriel görs en helhetsbedömning från fall till fall. Export till länder som genomför allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna bör t.ex. inte beviljas. Bedömningen av mottagarlandet är därför av betydelse för exportkontrollen. Men det är även viktigt att belysa vad för typ av försvarsmateriel som ska exporteras och hur den kan användas. I vissa fall kan försvarsmaterielexport vara säkerhetsfrämjande genom att ge mottagarlandet förutsättningar att t.ex. upprätthålla säkra sjöfartsleder eller på andra sätt vidmakthålla sin territoriella integritet. Besluten om försvarsmaterielexport måste därför vägas mot de säkerhets- och försvarspolitiska skäl som föreligger för exporten.

Vill SOFF att Sverige tar hänsyn till sysselsättning när exportärenden avgörs?

Nej. Sysselsättning, exportintäkter eller regionalpolitiska hänsyn utgör inte motiv för försvarsmaterielexport från Sverige och det är inte något som företagen heller eftersträvar. Den legala grunden vilar på att såväl tillverkningstillstånd som exporttillstånd för dessa företag är avhängigt av att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet. Om det finns ett försvarspolitiskt behov av att utveckla och stärka viss teknologi, kunnande eller förmåga i Sverige så föreligger ett motiv för export. Detta förhållningssätt är inte heller något som företagen vill förändra.

Varför är det viktigt med följdleveranser?

Många av de plattformar och system som försvarsmakter upphandlar kommer att vara i bruk under mycket lång tid, ibland under flera decennier. Ett system måste således gå att underhålla och kanske även vidareutvecklas eller uppgraderas för att motsvara de ökade prestanda eller andra krav som den tekniska utvecklingen på området påkallar över livscykeln. Försvarsmateriel är normalt sett inte standardprodukter. Reservdelar kan oftast bara fås från den ursprungliga leverantören. Ett grundläggande krav vid upphandlingen av ett system är därför att kunden ska kunna vara säker på att erhålla reservdelar och tekniskt stöd från leverantören under lång tid efter upphandlingen. Även Sverige tillämpar sådana krav vid de tillfällen man överväger att upphandla utländska plattformar och system.

SOFF:s position i fråga om exportkontroll kan läsas här.