Erik Brattberg om Industrins roll i den transatlantiska länken

Månadens bloggare Erik Brattberg är verksam som Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership samt konsult bosatt i Washington, DC. Den här artikeln som finns med i SOFF:s nyhetsbrev bygger på ett kapitel i boken ”Advancing U.S.-Nordic Security Cooperation”, utgiven av Center for Transatlantic Relations i oktober 2014.

Ukrainakrisen har tydligt påmint om vikten av den transatlantiska länken för Europas säkerhet. En av grundpelarna i den relationen är den försvarsindustriella länken mellan Europa och USA. Men i en tid av ökade hot mot vår gemensamma säkerhet och fortsatt sjunkande försvarsbudgetar i flera europeiska länder behövs dock det försvarsindustriella samarbetet både inom Europa samt över Atlanten stärkas ytterligare.

Ett allvarligt problem här är att den europeiska försvarsmarknaden fortfarande präglas av protektionism och nationella särintressen. Det bidrar i sin tur till en ineffektiv europeisk försvarsförmåga. Försök att ta i tu med detta problem – såsom Natos ”smart defence” och den Europeiska försvarsbyrån (EDA) ”pooling and sharing”-initiativ – har hittills inte på allvar lyckats rucka på de underliggande strukturella problemen på den europeiska försvarsmarknaden. Ett annat problem är även att den stora amerikanska försvarsmarknaden fortfarande är relativt stängd för icke-amerikanska företag, vilket försvårar för europeiska företag att på allvar kunna agera där.

Genom att bättre öppna upp de europeiska och amerikanska försvarsmarknaderna för varande skulle konkurrensen stärkas och försvarsförmågan på båda sidorna av Atlanten förbättras.

Här finns möjlighet för de nordiska länderna att spela en viktig roll. Eftersom de nordiska försvarsindustrierna saknar en stor inhemsk marknad så är de generellt mer exportinriktade än industrierna nere på kontinenten. För de nordiska länderna är dessutom USA en viktig partner och handelsmarknad. Det är heller ingen tillfällighet att det nordiska försvarssamarbetet ses med alltmer intresse från Washington. För USA utgör Norden en öppen och marknadsinriktad försvarsmarknad med en mycket konkurrenskraftig industri och med god teknologisk kunnighet.

Det amerikanska intresset för Norden är något att ta fäste vid och utveckla vidare. Det skulle både USA och de nordiska länderna tjäna på och det skulle bidra till att stärka den transatlantiska länken i en bredare bemärkelse.

Vad gäller multilateralt nordiskt-amerikanskt samarbete bör målet vara att ytterligare engagera USA inom ramen för Nordefco-projekt. Ett amerikanskt engagemang skulle kunna skjuta in ny energi i den regionala dynamiken. Frågor som cybersäkerhet, maritim säkerhet samt säkerheten i Östersjön och Arktis är exempel på områden där det finns stor potential för ökat nordiskt-amerikanskt samarbete. Samtidigt är det också viktigt att poängtera att ett ökat amerikanskt deltagande i Norden även bör bidra till bättre nordiskt tillträde på den amerikanska försvarsmarknaden.

Även för Sverige som ju redan har en stark försvarsindustriell länk till USA finns stor potential att öka det bilaterala samarbetet ytterligare. Vår högteknologiska spetskompetens gör oss till en attraktiv samarbetspartner för den amerikanska industrin. Vikten av den amerikanska marknaden har dessutom vuxit för den svenska försvarsindustrin under senare år. Samtidigt så utgör USA en av de största exportörerna av försvarsmateriel till Sverige. Ökat bilateralt samarbete med USA skulle innebära många fördelar samt utgöra ett viktigt komplement till ett bredare multilateralt nordiskt-amerikanska samarbete.

Det transatlantiska samarbetet behövs, inte minst på det försvarsindustriella planet. Här kan Sverige och de övriga nordiska länder gå i spetsen för ett starkare samarbete som inte bara skulle gynna dem själva utan även hela den transatlantiska länken på sikt.

Läs SOFF:s hela nyhetsbrev här.