Thomas Engevall: ”Det behövs ett större informationsflöde mellan försvaret och industrin”

Som försvarslogistikchef spelar Konteramiral Thomas Engevall en nyckelroll för Försvarets logistikförsörjning och materialanskaffning. I en ansvarstriangel där industrin, Försvarsmakten och FMV alla har krav på sig att vara innovativa och kommunikativa, ska han och hans organisation se till att optimera förband och förmåga. För SOFF förklarar han hur det går till.

Det är ett lite klurigt begrepp att reda ut. Så första frågan får helt enkelt bli: vad är försvarslogistik egentligen?
– Det enkla svaret är att det är ett samlingsbegrepp för materialanskaffning och traditionell logistik, svarar Thomas Engevall som jobbar i Försvarsmaktens högkvarter.

Men det är naturligtvis mer komplicerat än så. Det övergripande målet är att skapa effektiva förband och en så bra förmåga som möjligt för Försvarsmakten.

– Vi ska ha en hög operativ effekt med lösningar som möter de krav som ställs i fred såväl som i konflikt och krig. Men målet är också besparingar, så att en större del av budgeten läggs på utbildning av våra sjömän och soldater för att på så sätt höja vår förmåga.

760 miljoner kronor ska årligen omfördelas från logistiken till bland annat övningsverksamhet, och för att nå dithän har försvarslogistiken tre målsättningar: att Försvarsmakten blir bättre på att ställa krav på förmåga och tillgänglighet; att FMV ökar sin effektivitet i upphandling och anskaffning samtidigt som man rationaliserar förråd, service och verkstäder; och att man hittar moderna och bättre sätt att hantera och finansiera underhåll och vidmakthållande av de förband och system som försvarsmakten använder.

– Vi har ett ökat fokus på så kallad life cycle cost, säger Thomas Engevall. Det kommer med stor sannolikhet att leda till andra sorters underhållsavtal på längre sikt, där man köper tillgänglighet i stället för timmar.

För att hamna rätt krävs ett moderniserat samarbete mellan de tre parter som alla har ansvar: Försvarsmakten, FMV och industrin, menar Thomas Engevall.

– Vi måste hitta arbetssätt mellan oss så att arbetet blir på riktigt, inte bara en lek med siffror. Det kräver ett ledarskap. För Försvarsmakten är det en mental omställning till att våga lita på att en annan myndighet levererar på krigets krav. För FMV är det en praktisk omställning att inte bara anskaffa och leverera, utan också styra, vidmakthålla och underhålla. Och för industrins del handlar det om insikter: att förstå vem man ska prata med och att tillgänglighet och kompetens spelar en större roll än tidigare, samt att så klart leverera de tjänster och produkter som FMV beställer.

Thomas Engevall brukar beskriva samarbetet som en triangel där alla interagerar. Försvarsmakten formulerar krav på förmågor och ställer krav på tillgänglighet av FMV, FMV i sin tur bryter ner dessa krav till kravspecifikationer och tecknar kontrakt med leverantörer. Det tredje benet i triangeln är att även Försvarsmakten och industrin måste ha ett välfungerande informationsutbyte så att de lösningar som utarbetas verkligen möter de ställda kraven och fungerar som avsett.

– Industrin kan inte prata via ombud – raka rör och direktkontakter mellan brukare och leverantör är viktigt för att system och förmågor ska kunna utvecklas. Vi behöver ett bra informationsflöde mellan arenor som gör att man förstår varandra. Ett bra exempel på det är Försvarsföretagsdagarna som vi ju arrangerar tillsammans med SOFF.

Han anser också att industrin måste finnas mer ute där deras produkter används.

– Man kan jämföra med till exempel Volvo som ser till att det finns en verkstad för deras produkter nästan oavsett var i världen man befinner sig. Det som är unikt för vår logistik att den måste fungera även när det kärvar till sig. I en lång rad av år har Sverige försökt hitta fredsrationella lösningar. Där behöver vi en tillnyktring i systemet kopplat till omvärldsläget. Våra logistiklösningar måste fungera effektivt i såväl fred som i olika konfliktnivåer, ända upp till krig.

Fakta Thomas Engevall, 55
Bakgrund: Skeppsbyggnads- och mariningenjör från Chalmers respektive Sjökrigsskolan samt utbildning vid US Naval War College.
Karriär: Bland annat stabsingenjör vid Kustflottan. Ställföreträdande chef för Militärtekniska Institutionen vid Försvarshögskolan. Projektledare för korvett typ Visby, FMV. Stabschef för Utvecklings- och Inriktningsstaben vid Högkvarteret samt chef för införandet av affärssystemet PRIO.
Titel: Konteramiral och sedan januari 2014 Försvarslogistikchef.
Övrigt: Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Reflektion:
”Jag brukar jämföra hur man kan tänka kring Försvarets logistikförsörjning med skolbespisningar. För många år sedan satsade kommunerna på ett stort centralkök. Det var effektivt och storskaligt, men det hände ofta att barn och gamla fick kall mat. Nu lagas mer och mer mat lokalt på varje skola, med en egen kock som sköter inköp. Maten blir godare och, visar det sig, billigare. Det är ett modernt tänk om delegerat ansvar, en robust lösning som i anpassad form kanske kan vara något för
försvarslogistiken.”

Läs mera om SOFF:s arbete för att bidra till bra fungerande försvarslogistikförsörjning.

Läs SOFF:s hela nyhetsbrev här.