SOFF svarar Svenska Freds: Ansvarsfull export kräver prövningar

Robert Limmergård bemöter Svenska Freds på SvD Brännpunkt om exporten av försvarsmateriel

Anna Ek från Svenska Freds undviker återigen att förhålla sig till de säkerhets- och försvarspolitiska skälen som utgör grunden för försvarsmaterielexporten. Det är inte överraskande då Svenska Freds vill förbjuda all export av försvarsmateriel. Den linjen är fullt förståelig eftersom Anna Ek företräder en intresseorganisation som verkar för en radikal svensk nedrustning.

Samtidigt är det bra att även Svenska Freds engagerar sig kring dessa frågor. När Europa återigen har ett land i krigstillstånd är debatten om svensk försvars- och säkerhetspolitik central. Då behöver även försvarsmaterielexporten diskuteras. Däremot är det tråkigt att de felaktigt påstår att försvarsföretagen motsätter sig en strikt och ansvarsfull exportkontroll.

Säkerhets- och försvarsföretagen har välkomnat den nu pågående översynen syftande till en skärpning av exportkontrollen till icke-demokratiska stater. Vi har också ställt oss positiva till att en ny lagstiftning medför att högre sanktionsavgifter införs vid överträdelse av krigsmateriellagstiftningen. Vi har efterfrågat en större transparens kring besluten kopplade till försvarsmaterielexport och aktivt arbetat för att upprätta ett internationellt bindande avtal som reglerar handeln med konventionella vapen d.v.s. FN:s Arms Trade Treaty.

Vi har inte vid något tillfälle verkat för att sänka ribban för den nuvarande exportkontrollen. Det ligger i företagens intresse att Sverige fortsatt har den striktaste exportkontrollen av alla länder som har en betydande försvarsindustriell kompetensbas. Strikt kontroll ger legitimitet till exporten och det säkrar att företagen kan få teknologiöverföringar framförallt från USA.

Det vi vänder oss emot är om Sverige, som första land i världen, avgränsar exporten så den endast kan ske till länder klassade som demokratier. Ett sådant kriterium skulle kraftigt snedvrida konkurrensförutsättningarna för företag som är verksamma i Sverige och i det närmaste göra det omöjligt för företagen att delta i internationellt materielsamarbete. Få andra länder eller företag vill bli beroende av teknik eller komponenter som kringskärs av kraftigt avvikande och avgränsande exportkontrollregler. För Sverige kan konsekvenserna bli större än så och mätas i ökade kostnaderna för det svenska försvaret och försämrad försvarsförmåga.

Det är en orolig tid. Försvarsföretagen är verksamma på en marknad som ställer mycket höga krav på ett ansvarsfullt agerande. Vi säljer plattformar och utrustning som rätt använda kan främja stabilitet och säkerhet, men som även kan skapa skada och förstörelse om den används i strid med internationell rätt. Det senare ska vi förvissa oss om att det inte händer, likaså att materielen inte vänds mot den egna befolkningen. Om vi vill ha en ansvarsfull export kräver detta därför även fortsatt komplexa prövningar av säkerhets- och försvarspolitiska skäl. Strikt kontroll från fall till fall vid varje enskild förfrågan om vem som är mottagarlandet, vad för produkter som ska exporteras samt hur dessa produkter eventuellt kan användas. Detta innebär ett särskilt ansvar, inte minst när det ser mörkt ut i stora världen.

Robert Limmergård
Generalsekreterare
Säkerhets- och försvarsföretagen