Mindre företags betydelse

De små- och medelstora företagen utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för det säkerhets- och försvarsindustriella området. SOFF verkar för att skapa bästa förutsättningar på marknaden för de mindre företagen genom att skapa nätverk, förändra regelverk och öka tillträdet på försvars- och säkerhetsområdet.

När Försvarsindustriföreningen, som var SOFF:s företrädare, grundades 1986 bestod föreningen av ett 10-tal större företag. I dag ser både det industriella landskapet och SOFF helt annorlunda ut. Numera består SOFF av långt över 100 bolag varav nästan 90 är små- och medelstora bolag (”SMF” eller ”SME” på engelska är företag med under 250 anställda på försvars- och säkerhetsområdet). Antalet företag inom SOFF har med andra ord ökat högst påtagligt under de senaste åren. Det påverkar också föreningens arbete och inriktning.

Inom ramen för SOFF:s verksamhetsplan för 2019 har därför arbetet med att stärka små- och medelstora företag lyfts fram tydligare än tidigare i syfte att SOFF ska bli ännu mer attraktiv branschorganisation för företag.

Bland annat har vi under de senaste åren genomfört en kartläggning över vilka affärsområden som små- och medelstora företag är verksamma inom. Syftet med att kategorisera företagen är att identifiera specifika frågor och gemensamma beröringspunkter bortom företagens storlek.

Läs gärna mer om de frågor vi arbetar med för att utveckla förutsättningarna för de mindre bolagen att effektivt och framgångsrikt utvecklas.

Dessutom har vi tagit fram en folder för att öka kunskapen om de mindre företagens förutsättningar och förtjänster. Foldern ”SOFF:s mindre företag behövs” kan även beställas tryckt från kansliet.

Vi arbetar även löpande med att stärka små- och medelstora företags tillträde till myndigheter så som FMV, FOI m.fl. samt deras medverkan vid konferenser såsom Försvarsföretagsdagarna samt Marknads- och strategikonferensen.

De små- och medelstora företagen utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för säkerhets- och försvarsområdet. Genom att använda sin storlek fördelaktigt har de kortare omställningstider och större flexibilitet än större företag och därigenom bättre förutsättningar för att identifiera möjligheter i ny teknik och nya affärsområden. Samtidigt utgör säkerhets och försvarsindustrin en kapitalintensiv bransch som agerar inom ett kraftfält av politiska och kommersiella påverkansfaktorer vilket höjer tröskeln för marknadstillträde för företagen. Därför är behovet av en effektiv branschorganisation ofta större just hos dessa företag. Europeiska försvarsbyrån arbetar även med stödvertyg för mindre företag.

Om du är ett mindre bolag med verksamhet i Sverige inom säkerhets- eller försvarsområdet kan vi hjälpa dig med:

Branschkunskaper

  • Expertgrupper – SOFF har en rad medlemsgrupper som bl.a. arbetar med t.ex. marknads-, FoT-, profil- och exportkontrollfrågor.
  • Länderdagar – SOFF arrangerar konferenser och seminarier för företag och myndigheter i Sverige om intressanta exportländer.
  • Branschrelaterad statistik – SOFF presenterar regelbundet branschrelaterad statistik. Det övergripande syftet är att beskriva utvecklingstrender inom branschen för svenska och utländska intressenter.

Nationella kontaktnät

  • Myndighetssamverkan – SOFF har omfattande samverkan med de försvarsrelaterade myndigheterna. Syftet är ofta att förbättra den ömsesidiga kunskapen om försvarets behov och industrins förmåga.
  • Dialog med politiker – SOFF för en nära dialog med politiker och andra centrala beslutsfattare om branschens roll från säkerhets-, försvars- och näringspolitiska perspektiv.
  • Runda bordssamtal – SOFF bedriver informationsutbyte och koordinering med ett stort antal nationella intressenter genom att bjuda in till rundabordsseminarier om relevanta ämnen.

Internationella kontaktnät

  • Internationella utställningar – SOFF ansvarar för samordningen av gemensamma utställningar vid större försvarsindustriella utställningar.
  • Samverkansavtal – SOFF har samverkansavtal (s.k. MoU:n) med våra nordiska systerföreningar samt med flera andra föreningar i Europa och övriga världen.
  • Utländska delegationer – SOFF tar regelbundet emot utländska delegationer i syfte att presentera företagens kompetens och systeminriktning.

Genom medlemskap i föreningen får även de mindre medlemsföretagen nytta av exempelvis webbutbildning i anti-korruption och juridisk rådgivning.

SOFF:s medlemmar har även fördel av ett antal andra förmåner. Som en del av Teknikföretagens Branschgrupper  erbjuds medlemsföretagen medlemsförmåner genom Plus-tjänst som ger rabatter på bl a drivmedel, hotell och försäkringar – områden som är relevanta för de flesta i sitt företagande. Plus-tjänsten är en kostnadsfri och frivillig tjänst för SOFF:s medlemsföretag.

SOFF samverkar även med SME-D i vissa frågor, en förening som bl.a. verkar för att på området öka andelen offentlig upphandlingar till mindre företag.